Spoorwegen & Railinfra

Referentieprojecten

 • Noord/Zuidlijn: secretariële en administratieve ondersteuning van het team Transport, Techniek & Afbouw en ICT/Telecom.

 • Noord/Zuidlijn: personeelsbeheer en HRM-werkzaamheden voor de gehele Dienst Metro. Voornaamste verantwoordelijkheid is het zorgen voor een actueel en betrouwbaar personeelsdossier.

 • Noord/Zuidlijn: technisch projectleiding stations- en tunnelinstallaties en communicatievoorzieningen.

 • Renovatie Oostlijn en Busplatform Noord: advisering over de techniek van busplatforms en het P&R-terrein. 

 • Project Renovatie Metrostations Amsterdam: secretariële en administratieve ondersteuning van het team Stationsprojecten.

 • Noord/Zuidlijn: secretariële en administratieve ondersteuning van de teams ICT en Signalling & Control.

 • Noord/Zuidlijn: als Coördinator Issuemanagement beheren van het issuemanagementproces en de integrale issuelijst. De coördinator fungeert als secretaris van het ROI met de volgende taken:
  a. Het zodanig vastleggen van afspraken en resultaten van het ROI, dat partijen zich hier expliciet aan kunnen committeren.
  b. Het vertalen van de afspraken naar beslisdocumenten of heldere issues die niet in het ROI kunnen worden opgelost.
  c. Het tijdig leveren van kwalitatief goede producten.
  d. Het bewaken van de voortgang van acties i.r.t. issuemanagement en het ROI
  e. Het tijdig (laten) bijsturen bij dreigende achterstand. f. zorgdragen voor expliciete besluitvorming op het juiste niveau.

 • Project Oostlijn: coordinatie van het Toetsproject Stationsrenovatie Oostlijn. Van risicogestuurde toetsplanning en toetscöordinatie tot het instrueren van toetsers, controleren van toetsverslagen en het adviseren van de projectleider. Verantwoordelijke voor inkoop, contractmanagement en het fungeren als projectmanager bij de opvolging van geconstateerde bevindingen, impact op risico’s en opleggen van kortingen.

 • Oostlijn: kostenbeheersing van de afronding van het project Vluchtwegmaatregelen,  het afbouwen en in bedrijfstellen van de veiligheidsvoorzieningen in de ondergrondse stations van de Oostlijn (de oudste metrolijn van Amsterdam).
  a. Het inrichten van effectief beheer van middelen (projectraming en bestedingen) in relatie tot de voortgang van het werk.
  b. Verantwoordelijk voor correcte en volledige projectraming t.b.v. de financiële sturing van het project.
  c. Inzicht in de haalbaarheid van de projectraming, door een up-to-date overzicht van de bestedingen op de verschillende (regie)opdrachten.

 • Noord/Zuidlijn: bouwkundige toetsing afbouw Noord/Zuidlijn. 

 • Noord/Zuidlijn: het houden van toezicht op de ruwbouw van het deelproject Diepe Station Rokin.

 • Noord/Zuidlijn: het als senior Systeemarchitect in beeld brengen van de totaliteit van (de werking van) het systeem Noord/Zuidlijn, inclusief de daarbij horende raakvlakken.

 • Noord/Zuidlijn: alle secretariële en administratieve werkzaamheden voor de Asset Owner 'Nieuwe railinfra' en de afdeling Eigendom en Beheer. Verantwoordelijk voor de kwalitatieve en kwantitatieve dienstverlening op secretarieel/administratief gebied.

 • Renovatie Metrostation RAI:  het verzorgen van de projectleiding Stationsprojecten (RAI): Onder de verantwoordelijkheden vallen:
  a. Sturing geven aan de voorbereiding en uitvoering van de bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden t.b.v. de renovatie van het metrostation RAI.
  b. Zorgen voor een succesvolle renovatie van het metrostation RAI binnen de randvoorwaarden voor tijd en geld.
  c. Uitwerking van het VO to DO en het opstellen van de realisatie-overeenkomst (Stabu).
  d. Organisatie van de overdracht van het project van de afdeling Verkeer & Openbare Ruimte naar Metro en Tram.

 • Project Uithoflijn: het verzorgen van het projectmanagement van de traminfrastructuur. De projectmanager neemt zowel het voortouw binnen de projectorganisatie als richting de opdrachtnemer. Verantwoordelijk voor het rfealiseren van een goed functionerende traminfrastructuur in nauwe samenhang met de reeds gerealiseerde onderbouw, de omgeving en de nieuwe tramvoertuigen

Beste bezoeker van onze website,

Sinds 16 april 2018 is Project Profession volledig geĆÆntegreerd in de Multi Engineering Group.
Onze website vind je voortaan op www.multi.engineering

Onze contactpersonen en onze dienstverlening blijft natuurlijk dezelfde:
Voor Engineers bieden wij uitdagende projecten en zijn we een top employer.
Onze Klanten blijven Koningen die wij projectmatig ondersteunen bij hun engineering uitdagingen.
Samen blijven we zo sensationele projecten realiseren.